Adatvédelmi szabályzat

Az adatvédelmi szabályzat hatályba lépésének alapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről) – 13. és 14. cikke.

Mi a First Facility Ingatlankezelő Kft. („First Facility”) tájékoztatjuk arról, miként kezeljük az Ön adatait, továbbá arról, hogy a személyes adatok védelméről szóló rendelet értelmében Ön milyen jogokkal rendelkezik. A specifikus adatkezelési folyamat tartalma és hatásköre függ az Önnek nyújtott szolgáltatásunk típusától.

1. Az adatkezelésért felelős személy

First Facility Ingatlankezelő Kft
Cégjegyzékszám: 01 09 739524
székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.
Tel: + 36 06 1 312 4051
E-mail: office.budapest@firstfacility.net

Az adatvédelmi referens, Demény Zsuzsanna elérhetőségei:
Tel: + 36 06 1 312 4051
E-mail: gdpr@firstfacility.net
Postacím: 1053 Budapest, Szép u. 2.

2. Adatkezelés, cél, jogalap, adatátvitel, tárolás időtartama

2.1. A Cég honlapjának használata

A cégünk honlapjára (https://www.firstfacility.hu) történő belépéskor, néhány személyes adat kezelésre kerül.

2.1.1 Adatkezelés típusai

Az alábbi személyes adatok kerülnek összegyűjtésre a tevékenység során:

 • a cégünk honlapján lévő különböző oldalak megnyitásának dátuma és ideje;
 • az Ön IP címe;
 • a lehívott fájlok neve és a lehívás ideje;
 • az átvitt adatmennyiség;
 • a letöltés sikeressége;
 • a használt internetes böngésző neve és verziószáma;
 • a meglátogatott weboldal (URL);
 • bizonyos típusú cookie-k

2.1.2 Az adatkezelés célja

Az Ön adatai az alábbi célból kerülnek kezelésre:

 • a weboldalhoz és kapcsolódó szolgáltatásokhoz történő lehető legjobb hozzáférés biztosítása;
 • felhasználási statisztikák összegyűjtése;
 • a weboldalunk ellen történő lehetséges támadások észlelése, megakadályozása és kivizsgálása.

2.1.3. Az adatkezelés jogalapja

Személyes adatok kezeléséhez való jogosultságunk feltételei:

 • az Ön beleegyezése a személyes adatainak kezelésébe – a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének (a) pontja az elsődleges legitim érdekünk a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően, valamint (f) pontja, amely elősegíti a honlap felhasználóbarátságának növelését és megelőzi az esetleges támadásokat.

2.1.4. Személyes adatok továbbítása

A személyes adatok átvitelének részletes előírása a 3. pontban található.

2.1.5. Adattárolás időtartama

Az összegyűjtött adatok tárolása addig történik, amíg a felhasználóink vissza nem vonják beleegyezésüket vagy amíg nem kérik azok törlését.

Minden összegyűjtött személyes adat azonnali és teljes törlésre kerül, amennyiben annak további tárolására nincs szükség.

2.1.6. Cookie-k

A cookie-k kis szövegfájlok, amelyeket az adott weboldal meglátogatásakor az Ön készülékének merevlemeze a böngészőn keresztül tárol és/vagy olvas. A cookie-k feladata, hogy biztonságosabbá és gyorsabbá tegyék a weblapok használatát azáltal, hogy a felhasználók tárolt beállításait (mint a bejelentkezési adatok és a nyelv) tovább küldik a belső cookie-nak vagy egy másik weboldalnak (harmadik féltől származó cookie), amely beállítja és megjegyzi ezt.

A cookie-k blokkolhatók vagy törölhetők a böngészőn vagy harmadik féltől származó szoftveren keresztül, de ez megakadályozhatja a weboldal egyes elemeinek használatát.

Bizonyos esetekben közvetlenül egy üzeneten keresztül kérjük az Ön beleegyezését a cookie-k használatába.

A weboldalaink használatának elemzéséhez a Google cookie-jait (főként Universal Analytics és Google-Remarking) használjuk. Ezáltal kielemezhetjük a felhasználók online tevékenységét idő, földrajzi hely és a használt operációs rendszer, böngésző és a weboldal használat alapján. Így a használt eszközök és böngészők alapján optimalizálhatjuk a szolgáltatott információt a felhasználók számára.

Az ezen a weboldal használata közben alkalmazott cookie-k által generált felhasználói információ egyetlen amerikai Google szerverre kerül továbbításra és ott is tárolják. A weboldalon történő IP anonimizáció aktiválása révén az Ön IP címét a Google korábban lerövidítette az Európai Unió tagállamain és az Európai Gazdasági Térségén belül. A teljes IP címet kizárólag kivételes esetekben továbbítják a Google amerikai szerverére, hogy ott kerüljön rövidítésre.

Az ily módon generált adat, beleértve az anonimizált rövidített IP címet (az utolsó négy helyzet nem kerül megjelenítésre, csak az általános helyzet. A személyre szabás nem lehetséges) a szerverünkre kerül továbbításra és elemzés céljából ott is tárolják. Ezek nem kapcsolódnak az egyének személyes adataihoz. A weboldal használata nem kerül továbbításra harmadik fél számára. A fent említett Google cookie-kat törlésig az Ön eszköze tárolja.

2.2. Ügyfelek

Öntől üzleti kapcsolat céljából jogszerűen összegyűjtött személyes adatokat kezelünk.

2.2.1. Kezelt adatok típusai

Nevek, cím adat, e-mail cím, elérhetőség, a már megkötött vagy jövőbeli szerződések alatt álló egyének és tárgyak személyre szabottságának adatai.

2.2.2 A kezelés jogalapja

A szerződéses és előszerződéses kötelezettségek (a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének „b” pontja) teljesítése érdekében az Ön személyes adatait közvetítés és az ingatlankezelési szerződések teljesítésének céljából kezeljük. Továbbá, abban az esetben is kezeljük személyes adatait, amennyiben az Önnel történő szerződéskötés és teljesítés ezt szükségessé teszi.
Az személyes adatok kezelésének és tárolásának célja a jogi kötelezettségeink betartása a GDPR 6. cikkének (1)(c) pontja szerint.

2.2.3 Személyes adatok továbbítása

A személyes adatok átvitelének részletes előírása a 3. pontban található.

2.2.4. Adattárolás időtartama

A fent említett személyes adatok tárolása a megadott célból az üzleti kapcsolat időtartamára (a szerződés hatályossága), továbbá az adótörvénykönyv, számviteli törvény, stb. által a dokumentumok megőrzésére vonatkozó jogi kötelességek szerint, valamint a polgári törvénykönyvben meghatározott garanciális és elévülési időszaknak megfelelően a szerződés lejárata után is érvényes.

2.3. Marketing tevékenységek

2.3.1. A feldolgozás célja

Az Ön adatai az alábbi célból kerülnek feldolgozásra:

 • Egyéni ajánlatok előkészítése az Ön szükségletei szerint;
 • Meghívás a First Facility rendezvényeire;
 • Termékekkel és szolgáltatásokkal (valamint marketinggel) kapcsolatos információ küldése telefonon, faxon és e-mailen (E-Mail, SMS, messenger) keresztül.

2.3.2. A kezelés jogalapja

 • Az Ön belegyezésével (A GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének „a” pontja szerint)
 • Az Ön engedélye határozza meg a belegyezéssel történő személyes adatkezelés célját és hatáskörét. A beleegyezés bármikor visszavonható, amely révén minden további adattárolás és -kezelés megszűnik.
 • A jogos érdekünket GDPR 6. cikkének (1)(f) pontja határozza meg. A First Facility jogos érdeke kiterjed a piaci tevékenység elemzésére és célja a piaci tevékenységünk hatékonyságának felmérése, valamint a megfelelő termékek/szolgáltatások nyújtása az egyéni szükségletek figyelembe vételével.
 • Szeretnénk felhívni a figyelmét arra a tényre, hogy Önnek joga van töröltetni ezeket az adatokat (a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog – „right to be forgotten”).

2.3.4. Személyes adatok továbbítása

A személyes adatok átvitelének részletes előírása a 3. pontban található.

2.3.5. Adattárolás időtartama

Az Ön által engedélyezett összegyűjtött személyes adatok tárolása addig van érvényben, amíg Ön nem kéri annak törlését. A jogos érdekeink megvédéséhez vagy a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez elengedhetetlen adatokat a szükséges időtartam alatt tároljuk, majd töröljük.

3. Személyes adatok továbbítása

Az Ön személyes adatai szükség esetén továbbításra kerülhetnek a First Facility azon partnereinek, akiknek szükségük van ezekre a szerződéses és jogi kötelezettségeik teljesítéséhez vagy, amennyiben szükséges, az adatok megvédése érdekében az Ön engedélyével.

Amennyiben jogi kötelezettségünk megkívánja, az Ön személyes adatait a hatóságok rendelkezésére kell bocsátanunk.

4. A felhasználó személyes adatok gyűjtésével és kezelésével kapcsolatos jogai

 • Tájékoztatást kapni az összegyűjtött és tárolt személyes adatok természetéről, valamint megkapni ezen adatok másolatát;
 • Kérni a hibásan vagy helytelenül kezelt személyes adatok javítását, kiegészítését vagy törlését;
 • Indokolt esetben kérni a személyes adatok kezelésének korlátozását;
 • A GDPR kikötései alapján megtagadni a személyes adatok kezelését az által, hogy visszavonja az adatgyűjtésre és -kezelésre vonatkozó beleegyezését, amely esetben a megtagadásig az adatkezelés érvényessége nem változik;
 • Adathordozhatóságot kérni;
 • Tájékoztatást kapni azon harmadik felek kilétéről, akik számára a személyes adatok továbbításra kerülnek;
 • Panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál.
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: https://www.naih.hu/general-information.html

5. Hozzájárulás megtagadása

Minden személyes adatgyűjtéssel és -kezeléssel kapcsolatos engedély az adatok törlésének kérése révén bármikor visszavonható (írásban vagy elektronikus úton). A visszavonást a First Facility-n belül az adatvédelmi referensen keresztül lehet intézni.

A megtagadás a jövőre nézve érvényes, amely azt jelenti, hogy a visszavonást megelőző adatkezelést nem érinti.

A törlés a GDPR 17. cikkének feltételei alapján történik.

6. Tiltakozáshoz való jog

Kérjük, vegye figyelembe, hogy jogában áll bármikor tiltakozni az Ön személyes adatainak jogos érdekeink alapján történő kezelése – beleértve a profilkészítés folyamatát – ellen.
Ebben az esetben a First Facility felfüggeszti az adatkezelést, kivéve, ha olyan kényszerítő jogi alapja van a kezelésnek, amely felülírja az adat tárgyának érdekét, jogait és szabadságát, vagy a jogi igények megállapításának, érvényesítésének vagy védelmének.

Amennyiben az Ön személyes adatai közvetlen üzletszerzési céllal kerülnek kezelésre, bármikor joga van a kezelés ellen tiltakozni.

7. Adatszolgáltatási kötelezettség

Kötelező elérhetővé tenni számunkra azon személyes adatokat, amelyek elengedhetetlenek a már megkötött szerződések teljesítéséhez vagy a törvény értelmében kötelességünk összegyűjteni őket. Amennyiben Ön nem kívánja rendelkezésünkre bocsátani ezeket, nem léphetünk üzleti kapcsolatba Önnel, és ennek következtében kötelesek leszünk minden már megkötött szerződést azonnali hatállyal felbontani annak objektív érvényesíthetetlensége miatt.

A First Facility egy olyan nemzetközi vállalatcsoport, amely első osztályú integrált facility menedzsment (FM) és property menedzsment (PM) szolgáltatásokat nyújt ismert irodaházakban, lakóépületekben, bevásárlóközpontokban és ipari létesítményekben.

Ország kiválasztása